A1U03 - Vysvětlení některých pojmů a zkratek
Účet podvojného účetníictví se skládá ze syntetického a analytického účtu
(SUAU - syntetický účet analytický účet)
např. dodavatelský účet 321456
Třída : 3
Skupina : 32
SU - syntetický účet : 321
AU - analytický účet : 456

DP - Druh pohybu, číselníky které rozlišují zda se u dané operace jedná o
příjem, výdej, prodej, produkci, u zvířat také např. narození, úhyn apod.

MS - materiálova skupina, typ položky
DN (nebo AE) - doprovodné náklady

HV - hospodářstký výsledek

OS - odpisová skupina u hmotného majetku
nebo
OS - organizační struktura, což je souhrný pojem pro
Středisko, činnost (výkon), pozemek (výrobek), zakázka, stroj
připadně ještě zástupce, fakturační místo, apod.
Hlavní použití spočívá v tom, že si tržby a náklady mohu členit dle OS
a sledovat HV dle těchto ukazatelů

KÚ - katastrální úřad
ÚS - územní schvalování
ÚŘ - územní řízení
SB - smlouva budoucí
VB - věcná břemena
DMZ - druh mzdy

DL - dodací list
DD - dańový doklad
Z 16.09.2007 O 15.09.2008 SISATYKULATY