O2A12 - Vymaz ps ucta
delete from
#FUUEDOH^TABULKA#F
where UCMESIC = 0
GO

delete from
#FUUEDOR^TABULKA#F
where UCMSC = 0
GO
Z 05.02.2007 O 05.02.2007 cervenylisejnik