O2A13 - Vymaz po kolapsu OSEDOH
ADDVAR^Doklad^xxx
DIALOG

delete from #FOSEDOO^TABULKA#F
WHERE (left (KlicDokla,10) =
left ('#FSCRIPTPARAM^1#F',10))
GO
Z 25.02.2007 O 25.02.2007 cervenylisejnik